Vedtægter

Formål

§ 1
Lokaludvalget er nedsat i. h. t. styrelseslovens § 65d. Udvalgets formål er i. h. t. rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i Middelfart Kommune:
– At medvirke til det brede samarbejde mellem beboere og foreninger i lokalområdet og derved styrke det lokale samfund
– At fungere som rådgivende organ for Byrådet og Forvaltningen vedrørende lokalområdet for at sikre at beboere bliver hørt i lokale sager
– At tage eller støtte initiativer, som gør det attraktivt at bo i området
– At synliggøre lokaludvalgets arbejde gennem lokal presse og hjemmeside

Geografisk område

§ 2
Strib Lokaludvalg dækker Strib i Middelfart Kommune og lokalområdets grænser kan ses på vedhæftede kortbilag.

Medlemmer

§ 3
Middelfart Byråd vælger i h. t. styrelseslovens bestemmelser lokaludvalgets medlemmer efter indstilling fra lokalområdets beboere. så snart Middelfart Kommune har modtaget meddelelse om de indstillede lokaludvalgsmedlemmer – valgt på et offentligt møde i henhold til § 4 og § 5
– og om lokaludvalgenes konstituering, anses lokaludvalget som godkendt af Middelfart Kommune.

Valgbar er enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år og bor i lokalområdet. Stemmeret til lokaludvalget har enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år, og som bor i lokalområdet.

Lokaludvalget består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Et medlem, som fraflytter området og/eller ser sig forhindret i at deltage i udvalgets arbejde, udtræder af lokaludvalget.

Lokaludvalget kan fortsætte sit virke med minimum 3 medlemmer.

Valg

§4
Funktionsperioden er 2 år – suppleanter dog kun 1 år.
Der afholdes valg hvert år, hvor skiftevis 2 og 3 er på valg.
Opstilling til lokaludvalget sker på et offentligt møde med adgang for alle områdets beboere, interesseorganisationer m.fl. i lokalområdet. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem den lokale presse og Middelfart Kommunes hjemmeside. Et opstillingsmøde, der tidsmæssigt er sammenfaldende med valg til Middelfart Byråd, må tidligst ske 3 uger før og 3 uger efter det kommunale valg .

§ 5
På opstillingsmødet indstilles lokaludvalgsmedlemmerne og suppleanterne, hvis rækkefølge bestemmes af deres stemmetal. Der kan ikke opstilles lister.

Stemmeafgivningen foregår som hemmelig og skriftlig afstemning, og enhver med stemmeret kan afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, afgøres placeringen ved simpel lodtrækning.

Formanden kan udpeges på opstillingsmødet.

Lokaludvalgets medlemmer udpeges endeligt af Middelfart Byråd, og Lokaludvalget indsender navne og adresser på de indstillede personer, tillige telefonnummer og e- mailadresse på formanden samt konstituering af lokaludvalget snarest efter opstillingsmødet til Middelfart Kommune med henblik på godkendelse . så snart Middelfart Kommune har modtaget navn og adresse på de indstillede medlemmer samt konstitueringen, anses lokaludvalgets sammensætning som godkendt.

Lokaludvalget

§ 6
Lokaludvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Udvalget holder mindst 4 møder årligt. Ad hoc udvalg oprettes ved behov, ligesom ad hoc person kan deltage i specifikke opgaver, dog uden stemmeret. Udvalgets møder er offentlige.

Lokaludvalget er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende. .

Det er normalt formanden, der tegner lokaludvalget i henhold til de offentlige instanser.

§ 7
Til Årsmøder indkalder lokaludvalget med varsel på minimum 14 dage områdets beboere til et årsmøde, som kan holdes sammen med lokaludvalgets ordinære møde. På mødet forelægges årsberetningen, som indsendes til Middelfart Kommune og offentliggøres på lokaludvalgets hjemmeside.

§ 8
Regnskabsåret følger kalenderåret, og Byrådet tildeler hvert år lokaludvalget et beløb til udvalgets drift. Udvalget udarbejder et regnskab, der revideres og forelægges på årsmødet. Der vælges 2 revisorer og en suppleant hvert år.

Ekstraordinære møder

§ 9
Lokaludvalget kan med varsel på minimum 14 dage indkalde beboerne til ekstraordinært møde med henblik på særlige beslutninger, der skal træffes – herunder i forbindelse med eventuelt nyvalg i perioden, ved vedtægtsændringer og ved eventuelt ønske om opløsning af lokaludvalget.

Der skal endvidere indkaldes til ekstraordinært møde, når et forslag herom opnår almindelig stemmeflertal på et opstillingsmøde eller et årsmøde.

Proceduren for nyvalg af lokaludvalgsmedlemmer i valgperioden er som ved ordinært valg.

Vedtægtsændringer og opløsning af lokaludvalget

§ 10
Vedtægtsændringer skal efter indstilling fra lokaludvalget forelægges Middelfart Byråd til godkendelse.

§ 11
Eventuel opløsning af Strib Lokaludvalg sker efter beslutning i Middelfart Byråd, som samtidig beslutter, hvorledes eventuelle aktiver anvendes.

Vedtægterne er godkendt af Middelfart Kommune, den 26.5.2014

PDF Strib Lokaludvalgs vedtægter 26.5.2014 – med underskrift